Leveransavtal

Förklaringar

Nedan används följande beteckningar;
Kund används för att beteckna den som beställer/köper en tjänst av GetIT.
Säljare och därmed accocierade beteckningar avser, i detta, dokument, GetIT.
Support avser uppdatering av informationen i den webbshop/webbsida som laddats upp till nätet.
Ombyggnad av sidans/sidornas layout och design omfattas inte av supportavtalet.
Domännamn, den adress som leder till en webbplats, till exempel www.getit.nu.
Konto, Kundens tilldelade utrymme på servern.
Server, den dator där informationen lagras.

Allmänt

När köparen gör en beställning antas det att detta avtal lästs igenom. En beställning innebär också att kunden godkänner detta avtal.
Avtalstiden löper årsvis och kan av köparen sägas upp när som helst under perioden. Avtalet fortsätter dock löpa avtalstiden ut.
Uppsägning skall ske skriftligt via e-post.

Betalning för tjänst sker, enligt följande.

  • 1/3 vid överenskommelse om köp av tjänst.
  • 1/3 när kund lämnat samtliga begärda uppgifter.
  • 1/3 när tjänsten driftsatts.
Om GetIT av anledning, orsakad av dem själva, ej fullföljer uppdraget, återbetalas hela den summa som inbetalats.
För nästkommande period betalas hela summan i förskott.
Faktura skickas endast via e-post och minst 30 dagar före sista betalningsdag.

Återbetalning av erlagd avgift görs i övriga fall endast då uppsägningen grundas på förändringar i kontots tjänster, villkor eller allvarliga driftstörningar för vilka GetIT kan anses vara ansvarig.

GetIT äger rätt att säga upp avtalet om kund brutit mot någon av punkterna i avtalet. Återbetalning av erlagd avgift, eller del av denna görs i detta fall inte.

Kund som underlåter att betala kommer att stängas ute från sitt konto och indexsidan (startsidan) på kontot byts ut till en suspenderingssida. När kontot varit suspenderat i fem veckor kommer det att raderas från servern.

GetIT eller dess företrödare är ej ansvarigt eller skadestöndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller händelser.

GetIT är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på webbhotellets datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

Om ett konto förbrukar mer än 15% av serverns resurser äger GetIT rätt att suspendera kontot. Kunden kommer att kontaktas för att gemensamt lösa problemet så kontot åter kan aktiveras, eller flyttas till en annan server.

GetIT hanterar all kundinformation som konfidentiell, detta för att värna om kundens integritet. Dock kan GetIT via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

Kunden förbinder sig att följa svensk, amerikansk, engelsk och internationell lagstiftning, likväl som sitt eget lands (om det ej är ett av de uppräknade) regelverk. Detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Kund skall även följa andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av trafikmöjligheterna på Internet.

Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i de datorresurser som är kopplade till Internet i dess helhet, ej heller till webbhotellets servrar.

Kunden ansvarar för allt handlande denne utför via sitt konto i form av korrespondens och spam med e-post etcetera.

Kunden ansvarar även för all information denne publicerar på sina hemsidor.

Upphovsrättsskyddade filer såsom musik eller video/film filer i tex. formaten mp3, mpeg, mpg med flera, får inte finnas på servrarna. Länkar till sådant material är inte heller tillåtet. (Dock är egna verk/alster tillåtna i tex. formaten mp3, mpeg m.fl).

Pornografiskt material är ej tillåtet på servern, erotiskt material är däremot tillåtet - men skall ej kunna nås av underåriga besökare. Eftersom gränsen mellan pornografi och erotik är svårbedömt, förbehåller vi oss rätten att avgöra till vilken gren materialet tillhör.


Produktion

Kunden levererar information om produkter, eventuellt existerande leverantörer, kundinformation, och liknande som filer i Excelformat (mallar finns att ladda ner från tjänster) eller som csv-filer.

För uppgifter, ej levererade som Excell eller csv-filer samt enligt mallar på denna webbplats, debiteras en extra kostnad på, för närvarande, tio (10) Kr per uppgift. Detsamma gäller ofullständigt ifyllda mallar.

Kunden levererar bilder i något av formaten.jpeg (.jpg) eller .png. För tecknade bilder går det även bra med .gif. För bilder i andra format debiteras en extra kostnad på, för närvarande, 10 kronor per bild.

Säljaren förbinder sig att producera samt ladda upp överenskommen webbshop/webbsida till servern på vårt webbhotell. Om kunden önskar annat webbhotell placeras sidan/sidorna i stället där. Kostnader för annat webbhotell omfattas dock inte av detta avtal.

Om kunden har annan webbsida som önskas behållas, placerar vi "pekare" så att dessa sidor kan nås från de av oss producerade sidorna. Kan till exempel vara aktuellt om avtal med annat webbhotell förekommer.

Den av säljaren uppgivna leveranstiden avser tid från det vi erhållit allt begärt material tills sidan ligger på servern.

Support

Vi ger support via mail, sms och telefon. I de flesta fall sker supporten snabbast om vi får uppdraget via mail. Därför är vi tacksamma om ni i första hand mailar oss era önskemål.

Med support avses all nödvändig förändring av sidan för att den skall vara aktuell. I detta ingår uppdatering av kundens produktsidor etcetera samt uppdatering av kod, nya funktioner etcetera och eventuell felsökning.

Förändringar i tjänst från tredje part omfattas ej av detta avtal. Liksom ej heller kostnader för eventuellt önskade tilläggstjänster från tredje part.

Önskade förändringar lämnas i format enligt ovan och max en gång i veckan. När förändring önskas mailas meddelandet med rubriken "Förändringsmeddelande", samt information om från vilket datum förändringen skall gälla samt eventuellt stoppdatum. Meddelande om förändring skall vara säljaren tillhanda senast tre dagar innan önskad förändring skall aktiveras.

Support gäller enbart för material producerat av GetIT.

Support ingår under första året därefter kan den förlängas på årsbasis.

Statistik

Varje månad lämnar vi, via mail en statistikrapport över butikens resultat föregående månad. Vilken statistik som ingår kan ses under statistik.

Domännamn

Kostnaden för domännamn, vanligtvis 150 - 500 kronor per år, ingår inte i vårt åtagande. Däremot hjälper vi gärna till med att ordna ett domännamn. Se vidare mallen för domännamn på sidan Tjänster, domännamn.

Observera att domännamn och kostnader i samband med det ligger helt utanför detta avtal även om vi hjälpt till att skaffa domännamnet. Domännamn kan ej återlämnas, ett registrerat domännamn är registrerat i minst 1 år.

Domännamn förnyas ej automatiskt, vilket innebär att kunden måste betala fakturan för kommande år så att betalningen är utfärdaren tillhanda senast på förfallodagen, detta för att inte domännamnet ska avregistreras. Om förfallodagen passeras och domännamnet avregistreras eller hamnar i en så kallad redemption-period kan det endast återfås mot en kostnad på, för närvarande minst $250 (US Dollars).

Servrar

De servrar vi hyr in oss på är belägna i Orlando, USA samt i Kent, Storbrittanien. De är bemannade och kan ge support rörande serverproblem, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Under de 4 år de varit uppe var 2011 dess sämsta ur tillgänglighetssynpunkt. Den låg då på en tillgänglighet av 99,886 %.

Force majeure

GetIT skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet, såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer som GetIT skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder GetIT inte heller kunnat undvika eller övervinna.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.


Ladda ner avtalet som .pdf pdf

© Copyright GetIT